ინგლისურის შესწავლა ონლაინ დამწყებთათვის

კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს განავითარონ ინგლისურის ზოგადი უნარები. კურსის დაუფლების შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ საწყის დონეზე ინგლისურით კომუკანიკაციას, საკუთარი აზრის გამოხატვას და საწყისი დონის ინსტრუქციების გაგებას.

ჩვენ ვიყენებთ სწავლების უახლეს მეთოდებს

გაკვეთილი 1

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • Hello

ლექსიკა:

 • Greetings

გრამატიკა:

 • What’s your name? I’m Rosy

კითხვა და წერა:

 • ასოები Aa – apple, Annie; Bb – boy, bat

 • რიცხვები - 1, 2

Breakout სესია:

 • Introduction - გაცნობა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 1, Lesson 1

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 0

 • https://www.youtube.com/watch?v=QTfIfIsUWeY

დავალება:

ბონუს თამაში: საათის ცნობა

გაკვეთილი 2

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • What color is it?

ლექსიკა:

 • Colors

გრამატიკა:

 • What color is it?

It’s green.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Cc – cat, car; Dd – dog, duck

 • რიცხვები - 3, 4

Breakout სესია:

 • Alphabet Practice – Point and say the letter names you know

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 1

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 1

 • Family and Friends Alphabet Book

 • Rosetta Stone – Beginner

დავალება:

ბონუს თამაში: აწონვა

გაკვეთილი 3

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • What’s this?

ლექსიკა:

 • School things

გრამატიკა:

 • What’s this? It’s a notebook.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Ee – egg, elephant; Ff – fish, farm

 • რიცხვები - 5, 6

Breakout სესია:

 • Family and Friends Alphabet Book - ასოების გამოთქმა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 3

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 2

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 2

 • Family and Friends Alphabet Book

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade

დავალება:

გაკვეთილი 4

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • Is it a plane?

ლექსიკა:

 • Toys

გრამატიკა:

 • Is it a plane? Yes, it is. No, it isn’t.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Gg-girl, guitar; Hh-hat, horse; Ii-insect, ill;

 • რიცხვები - 7, 8

Breakout სესია:

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 3

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 3

დავალება:

გაკვეთილი 5

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • This is my mum!

ლექსიკა:

 • Family

გრამატიკა:

 • This is my mum.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Jj-jug, juice; Kk-kangaroo, key; Ll-lion, lollopop;

 • რიცხვები - 9, 10

Breakout სესია:

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 4

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 4

დავალება:

 • Family and Friends Starter Workbook – Unit 4

 • ვიდეო: გრამატიკა - დროები - მაგალითების მომზადება - 2 მაგალითი თითოეულ დროზე

ბონუს თამაში: გრამატიკა

გაკვეთილი 6

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • He’s happy!

ლექსიკა:

 • Feelings

გრამატიკა:

 • He/she

 • He's happy.

 • She’s cold.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Mm – man, mango; Nn – nose, neck; Oo – orange, octopus;

 • რიცხვები - 11, 12

Breakout სესია:

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 5

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 5

დავალება:

 • Family and Friends Starter Workbook – Unit 5

 • ვიდეო: ზმნები 1 დამუშავება

ბონუს თამაში: 20-მდე დათვლა

გაკვეთილი 7

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • They’re bears!

ლექსიკა:

Zoo Animals

გრამატიკა:

Plurals with s

What are they? They are bears.

Breakout სესია:

 • ვიდეო: ზმნები 1 დავალების განხილვა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 7

კითხვა და წერა:

 • ასოები Pp – panda, pen; Qq – queen, quilt; Rr – river, rainbow;

 • რიცხვები - 13, 14

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 6

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 6

დავალება:

ბონუს თამაში: მათემატიკა

გაკვეთილი 8

ლექციის დაწყებამდე:

 • უყურეთ ვიდეოს: ფერები 3

 • კითხვის დასმა Slack-ის მეშვეობით

 • გააკეთეთ ტესტი

ლექცია

თემა:

 • Are they teachers?

ლექსიკა:

Jobs

გრამატიკა:

Are they teachers?

Yes, they are. No, they aren’t.

Breakout სესია:

 • ვიდეო: ზმნები 2 დავალების განხილვა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 8

კითხვა და წერა:

 • ასოები Ss – sofa, sock; Tt – towel, turtle; Uu – umbrella, up;

 • რიცხვები - 15, 16

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 7

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 7

დავალება:

გაკვეთილი 9

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • I have got a shirt!

ლექსიკა:

Clothes

გრამატიკა:

I’ve got a shirt.

კითხვა და წერა:

 • ასოები Vv – violin, vase; Ww – woman, wall; Xx – box, fox;

 • რიცხვები - 17, 18

Breakout სესია:

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 8

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 8

დავალება:

გაკვეთილი 10

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

თემა:

 • I like plums!

ლექსიკა:

 • Food and drink

გრამატიკა:

 • I like plums.

 • I don’t like raisins.

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • ასოები Yy – yogurt, yo-yo; Zz – zebra, zoo.

 • რიცხვები - 19, 20

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends Starter Student Book, Unit 9

 • Family and Friends Starter Audio, Unit 9

დავალება:

Last updated