წარსული 2

სასწრაფო უნდა გამოგეძახა? Did you have to call an ambulance? ► ექიმისთვის უნდა დაგერეკა? Did you have to call the doctor? ► პოლიციისთვის უნდა დაგერეკა? Did you have to call the police? ►

გაქვთ ტელეფონის ნომერი? წესით უნდა მქონდეს. Do you have the telephone number? I had it just now. ► გაქვთ მისამართი? წესით უნდა მქონდეს. Do you have the address? I had it just now. ► გაქვთ ქალაქის რუკა? წესით უნდა მქონდეს. Do you have the city map? I had it just now. ►

ის პუნქტუალურად მოვიდა? მან პუნქტუალურად მოსვლა ვერ შეძლო. Did he come on time? He could not come on time. ► იპოვნა მან გზა? მან გზის პოვნა ვერ შეძლო. Did he find the way? He could not find the way. ► გაგიგო მან? მან ჩემი გაგება ვერ შეძლო. Did he understand you? He could not understand me. ►

რატომ ვერ შეძელი პუნქტუალურად მოსვლა? Why could you not come on time? ► რატომ ვერ შეძელი გზის პოვნა? Why could you not find the way? ► რატომ ვერ შეძელი მისი გაგება? Why could you not understand him? ►

მე ვერ შევძელი პუნქტუალურად მოსვლა, რადგან ავტობუსი აღარ მოვიდა. I could not come on time because there were no buses. ► მე ვერ შევძელი გზის გაგნება, რადგან რუკა არ მქონდა. I could not find the way because I had no city map. ► მე ვერ შევძელი მისი გაგება, რადგან მუსიკა იყო ხმამაღლა. I could not understand him because the music was so loud. ►

ტაქსიში უნა ჩავმჯდარიყავი. I had to take a taxi. ► რუკა უნდა მეყიდა. I had to buy a city map. ► რადიო უნდა გამომერთო. I had to switch off the radio. ►

Last updated