ინგლისურის შესწავლა ონლაინ - A1 ელემენტარული კურსი

კურსის მიზანია დაეხმაროს სტუდენტებს განავითარონ ინგლისურის ზოგადი უნარები. კურსის დაუფლების შემდეგ სტუდენტები შეძლებენ A1 დონეზე ინგლისურით კომუკანიკაციას, საკუთარი აზრის გამოხატვას და საწყისი დონის ინსტრუქციების გაგებას.

ჩვენ ვიყენებთ სწავლების უახლეს მეთოდებს

შესავალი

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Hello

 • Family and Friends 1 Audio, Hello

 • Family and Friends Starter Workbook – Hello

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade: 1-10 words

თემა:

 • Hello. Goodbye.

ლექსიკა:

 • How old are you? I’m …

 • How are you? I’m fine, thank you.

გრამატიკა:

 • What’s your name? My name’s …

კითხვა და წერა:

 • Numbers 1 -10

 • Colors

 • Days of week

Breakout სესია:

 • Introduction - გაცნობა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 10, Lesson 1

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Hello

 • Family and Friends 1 Audio, Hello

 • Family and Friends 1 Workbook – Hello

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade: 1-10 words

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 10, Lesson 2, 3, 4

ბონუს თამაში: საათის ცნობა

გაკვეთილი 1

ლექციის დაწყებამდე:

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 1

 • კითხვის დასმა Slack-ის მეშვეობით

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 1

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 1

თემა:

 • What’s this?

ლექსიკა:

 • School things

გრამატიკა:

 • What’s this? It’s a pen

კითხვა და წერა:

 • ასოები a, b, c, d

Breakout სესია:

 • Introduction - გაცნობა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 11, Lesson 1

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 1

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 1

 • Family and Friends 1 Workbook – Unit 1

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade: 11-20 words

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 11, Lesson 2, 3, 4

ბონუს თამაში: საათის ცნობა

გაკვეთილი 2

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 2

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 2

თემა:

 • Playtime!

ლექსიკა:

 • Toys

გრამატიკა:

 • my / your

 • Is this your teddy?

 • Yes, it is

 • No, it isn’t

კითხვა და წერა:

 • ასოები e, f, g, h

Breakout სესია:

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 12, Lesson 1

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 3

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 3

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 3

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade: 21-30 words

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 12, Lesson 2, 3, 4

 • სიტყვების სწავლა

ბონუს თამაში: აწონვა

გაკვეთილი 3

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 3

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 3

თემა:

 • This is my nose!

ლექსიკა:

 • My body

გრამატიკა:

 • Arm / arms

 • This is …

 • These are …

კითხვა და წერა:

 • ასოები i, j, k, l

Breakout სესია:

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 13, Lesson 1

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 3

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 3

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 13, Lesson 2, 3, 4

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 3

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade: 31-40 words

გაკვეთილი 4

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 4

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 4

თემა:

 • He’s a hero!

ლექსიკა:

 • Jobs

გრამატიკა:

 • She’s / He’s a teacher

 • Is she / he a teacher?

 • Yes, she is

 • No, he isn’t

კითხვა და წერა:

 • ასოები m, n, o, p

Breakout სესია:

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 14

დავალება:

 • Family and Friends Starter Workbook – Unit 4

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 4

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 4

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 14, Lesson 2, 3, 4

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade 41-50

 • ვიდეო: სასარგებლო ფრაზები - შესწავლა

გაკვეთილი 5

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 5

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 5

თემა:

 • Where’s the ball?

ლექსიკა:

 • The park

გრამატიკა:

 • Where’s the ball?

 • In / on / under

კითხვა და წერა:

 • ასოები q, r, s, t, u

Breakout სესია:

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 5

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 5

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 5

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 14, Lesson 2, 3, 4

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade 51-60

 • ვიდეო: გრამატიკა - დროები - მაგალითების მომზადება - 2 მაგალითი თითოეულ დროზე

ბონუს თამაში: გრამატიკა

გაკვეთილი 6

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 6

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 6

თემა:

 • Bully’s teddy!

ლექსიკა:

 • My family

გრამატიკა:

 • Possessive ‘s

კითხვა და წერა:

 • ასოები: v, w, x, y, z

Breakout სესია:

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 6

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 6

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 6

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 14, Lesson 2, 3, 4

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade 61-70

 • ვიდეო: ზმნები 1 დამუშავება

ბონუს თამაში: 20-მდე დათვლა

გაკვეთილი 7

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 7

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 7

თემა:

 • Are these his trousers?

ლექსიკა:

 • My clothes

გრამატიკა:

 • This is her / his T-shirt.

 • Are these his socks?

 • Yes, they are.

 • No, they aren’t.

Breakout სესია:

 • ვიდეო: ზმნები 1 დავალების განხილვა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 17

კითხვა და წერა:

 • The alphabet

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 7

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 7

 • Family and Friends 1 Workbook, Unit 7

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 14, Lesson 2, 3, 4

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade 71-80

 • ვიდეო: ზმნები 2

ბონუს თამაში: მათემატიკა

გაკვეთილი 8

ლექციის დაწყებამდე:

 • უყურეთ ვიდეოს: ფერები 3

 • კითხვის დასმა Slack-ის მეშვეობით

 • გააკეთეთ ტესტი

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 8

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 8

თემა:

 • Where’s Grandma?

ლექსიკა:

 • My house

გრამატიკა:

 • Is she in the kitchen?

 • Yes, she is. No, she isn’t.

 • Where are Dad and Billy?

 • Are they in the garden?

 • No, they aren’t.

Breakout სესია:

 • ვიდეო: ზმნები 2 დავალების განხილვა

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 18, Lesson 1

კითხვა და წერა:

 • ასო: sh - შ

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 8

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 8

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 18, Lesson 2, 3, 4

 • 100 Words Kids Need to Read by 1st Grade 81-90

 • Family and Friends 1 Workbook – Unit 8

გაკვეთილი 9

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 9

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 9

თემა:

 • Lunchtime!

ლექსიკა:

 • My lunch box

გრამატიკა:

 • I’ve got two sandwiches.

 • I haven’t got my lunch box.

 • An apple

 • (an + a, e, I, o, u)

კითხვა და წერა:

 • ასო: ch - ჩ

Breakout სესია:

დავალება:

გაკვეთილი 10

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 10

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 10

თემა:

 • A new friend!

ლექსიკა:

 • My friends

 • Shapes

გრამატიკა:

 • Hi / She’s got …

 • He / She hasn’t got

 • It’s got …

 • It hasn’t got …

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • ასო: th

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 10

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 10

 • Rosetta Stone – Beginner – Unit 20, Lesson 2, 3, 4

 • Family and Friends 1 Workbook – Unit 10

 • ვიდეო: დიალოგი

გაკვეთილი 11

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 11

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 11

თემა:

 • I like monkeys!

ლექსიკა:

 • The zoo

გრამატიკა:

 • I like monkeys

 • I don’t like elephants

 • They’re big

 • I’m little

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • CVC words: a

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 11

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 11

 • Rosetta Stone – Intermediate – Unit 1, Lesson 2, 3, 4

 • Family and Friends Starter Workbook – Unit 11

გაკვეთილი 12

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 12

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 12

თემა:

 • Dinnertime!

ლექსიკა:

 • Food

 • Drinks

გრამატიკა:

 • Do you like carrots?

 • Yes, I do

 • No, I don’t

 • What do you like?

 • I like yogurt

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • CVC words: e

დავალება:

გაკვეთილი 13

ლექციის დაწყებამდე:

 • კითხვის დასმა Slack-ის მეშვეობით

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 13

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 13

თემა:

 • Tidy up!

ლექსიკა:

 • My bedroom

 • Numbers 11-20

გრამატიკა:

 • There’s …

 • There’re …

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • CVC words: i

დავალება:

გაკვეთილი 14

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 14

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 14

თემა:

 • Action Boy can run!

ლექსიკა:

 • Verbs

გრამატიკა:

 • He can / can’t fly.

 • Can he talk?

 • Yes, he can

 • No, he can’t

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • CVC words: o

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 14

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 14

 • Rosetta Stone – Intermediate – Unit 4, Lesson 2, 3, 4

 • Family and Friends 1 Workbook – Unit 14

 • ვიდეო: დიალოგი

გაკვეთილი 15

ლექციის დაწყებამდე:

ლექცია

სასწავლო მასალა:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 15

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 15

თემა:

 • Let’s play ball!

ლექსიკა:

 • The beach

გრამატიკა:

 • Let’s +verb

Breakout სესია:

კითხვა და წერა:

 • CVC words: u

დავალება:

 • Family and Friends 1 Student Book, Unit 15

 • Family and Friends 1 Audio, Unit 15

 • Rosetta Stone – Intermediate – Unit 5, Lesson 2, 3, 4

 • Family and Friends 1 Workbook – Unit 15

Last updated