რიცხვები

ვითვლი: I count: ►

ერთი, ორი, სამი one, two, three ►

ვითვლი სამამდე. I count to three. ►

ვაგრძელებ თვლას: I count further: ►

ოთხი, ხუთი, ექვსი, four, five, six, ►

შვიდი, რვა, ცხრა seven, eight, nine ►

მე ვითვლი. I count. ►

შენ ითვლი. You count. ►

ის ითვლის. He counts. ►

ერთი. პირველი. One. The first. ►

ორი. მეორე. Two. The second. ►

სამი. მესამე. Three. The third. ►

ოთხი. მეოთხე. Four. The fourth. ►

ხუთი. მეხუთე. Five. The fifth. ►

ექვსი. მეექვსე. Six. The sixth. ►

შვიდი. მეშვიდე. Seven. The seventh. ►

რვა. მერვე. Eight. The eighth. ►

ცხრა. მეცხრე. Nine. The ninth. ►

Last updated