გრძნობები

სურვილი to feel like / want to ► ჩვენ გვაქვს სურვილი. We feel like. / We want to. ► ჩვენ არ გვაქვს სურვილი. We don’t feel like. / We do’t want to. ►

შიში to be afraid ► მეშინია. I’m afraid. ► არ მეშინია. I am not afraid. ►

დროის ქონა. to have time ► მას აქვს დრო. He has time. ► მას არ აქვს დრო. He has no time. ►

მოწყენილობა to be bored ► ის მოწყენილია. She is bored. ► ის არ არის მოწყენილი. She is not bored. ►

შიმშილი to be hungry ► გშიათ? Are you hungry? ► არ გშიათ? Aren’t you hungry? ►

წყურვილი to be thirsty ► მათ წყურიათ. They are thirsty. ► მათ არ წყურიათ. They are not thirsty. ►

Last updated