საათის დროები

მაპატიეთ! Excuse me! ►

უკაცრავად, რომელი საათია? What time is it, please? ►

დიდი მადლობა. Thank you very much. ►

პირველი საათია. It is one o’clock. ►

ორი საათია. It is two o’clock. ►

სამი საათია. It is three o’clock. ►

ოთხი საათია. It is four o’clock. ►

ხუთი საათია. It is five o’clock. ►

ექვსი საათია. It is six o’clock. ►

შვიდი საათია. It is seven o’clock. ►

რვა საათია. It is eight o’clock. ►

ცხრა საათია. It is nine o’clock. ►

ათი საათია. It is ten o’clock. ►

თერთმეტი საათია. It is eleven o’clock. ►

თორმეტი საათია. It is twelve o’clock. ►

ერთ წუთში სამოცი წამია. A minute has sixty seconds. ►

ერთ საათში სამოცი წუთია. An hour has sixty minutes. ►

ერთ დღეში ოცდაოთხი საათია. A day has twenty-four hours. ►

Last updated