თვეები

იანვარი January ►

თებერვალი February ►

მარტი March ►

აპრილი April ►

მაისი May ►

ივნისი June ►

ეს არის ექვსი თვე. These are six months. ►

იანვარი, თებერვალი, მარტი, January, February, March, ►

აპრილი, მაისი და ივნისი. April, May and June. ►

ივლისი July ►

აგვისტო August ►

სექტემბერი September ►

ოქტომბერი October ►

ნოემბერი November ►

დეკემბერი December ►

ესეც ექვსი თვეა. These are also six months. ►

ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, July, August, September, ►

ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი. October, November and December. ►

Last updated