ნებართვა

მანქანის ტარების უფლება უკვე გაქვს? Are you already allowed to drive? ► ალკოჰოლის დალევის უფლება უკვე გაქვს? Are you already allowed to drink alcohol? ► საზღვარგარეთ მარტო გამგზავრების უფლება უკვე გაქვს? Are you already allowed to travel abroad alone? ►

ნებართვა may / to be allowed ► შეიძლება აქ მოვწიოთ? May we smoke here? ► აქ მოწევა შეიძლება? Is smoking allowed here? ►

საკრედიტო ბარათით გადახდა შესაძლებელია? May one pay by credit card? ► ჩეკით გადახდა შესაძლებელია? May one pay by cheque / check (am.)? ► მხოლოდ ნაღდი ფულით გადახდაა შესაძლებელი? May one only pay in cash? ►

შეიძლება ერთი დავრეკო? May I just make a call? ► შეიძლება რაღაც ვიკითხო? May I just ask something? ► შეიძლება რაღაც ვთქვა? May I just say something? ►

მას პარკში ძილის უფლება არ აქვს. He is not allowed to sleep in the park. ► მას მანქანაში ძილის უფლება არ აქვს. He is not allowed to sleep in the car. ► მას სადგურზე ძილის უფლება არ აქვს. He is not allowed to sleep at the train station. ►

შეიძლება დავსხდეთ? May we take a seat? ► შეიძლება მენიუ მოგვიტანოთ? May we have the menu? ► შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ? May we pay separately? ►

Last updated